Faglige emner

Oplysningspligt

Grønlands Elmyndighed har i medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 3.november 1994 (Stærkstrømsloven) § 10 fastsat bestemmelse om oplysning, når elmateriel markedsføres eller sælges til forbrugere uden elautorisation

Bestemmelsen er formuleret i de følgende 7 punkter

Bestemmelsen træder i kraft den 1.januar 2006

Formål
Denne bestemmelse har til formål at fastsætte nærmere regler for oplysning om begrænsninger i retten til at installere elektrisk materiel i faste stærkstrømsinstallationer.

Reglerne i denne bestemmelse skal sikre, at forbrugerne bliver gjort bekendt med disse begrænsninger, inden materiellet handles.

Anvendelsesområde
Bestemmelsen gælder for salg og markedsføring til private forbrugere af elektrisk materiel, der er beregnet til at kunne indgå i faste stærk­strøms­installationer.

Stk. 2. Ved markedsføring forstås i denne bestemmelse enhver opfordring til køb af elektrisk materiel som omfattet af stk. 1, der kommer til private forbrugers kendskab.

Oplysningspligt
Ved salg og markedsføring til private forbrugere skal det oplyses, at materiellet som omfattet af pkt. 2 kun må installeres af en autoriseret elinstallatør.

Stk. 2. Følgende er undtaget fra kravet efter stk. 1

1)belysningsarmatur til indendørs brug i boliger, og

2)fremførings- og befæstelsesmateriel.

Stk. 3. Ved salg og markedsføring af normaltætte afbryder og stikkontakter skal endvidere oplyses, i hvilke tilfælde udskiftning må foretages af forbrugeren, jf. pkt.4, stk. 2 og 3.

Oplysningen som fastsat i pkt. 3. stk. 1 og 3, skal gives skriftligt på en for forbrugeren tydelig måde og på et synligt sted i umiddelbar forbindelse med materiellet og markedsføringen af materiellet.

Stk. 2. Oplysning skal bestå af følgende udsagn (jf. dog stk. 3 og 4):

Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør

Stk. 3. For normaltættet afbryder og stikkontakter uden jord for højst 250 V skal oplysningen bestå i følgende udsagn:

Må kun installeres af autoriseret installatør.
Forbrugeren må udskifte allerede installeret materiel.

Stk. 4. For normaltætte stikkontakter med jord for højst 250 V skal oplysningen bestå i følgende udsagn:

Må kun installeres af autoriseret installatør.
Forbrugeren må udskifte allerede installeret materiel, såfremt installationen er beskyttet med HPFI-eller HFI afbryder.

Pligten til at sikre oplysning efter pkt.3 påhviler både den, der sælger, og den der markedsfører materiellet.

Overtrædelser.

For overtrædelse af denne bestemmelse kan der idømmes bøde, jf. Landstingsforordning nr. 12 af 3.november 1994, § 20, stk. 1 og 2, til den, der til forbrugere uden elautorisation, sælger eller markedsfører elektrisk materiel uden den i pkt. 3 og 4 nævnte oplysning.

Stk. 2. Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994, § 20, stk. 3 og 4, er ligeledes gældende for denne bestemmelse.

Grønlands Elmyndighed fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i denne bestemmelse.

Grønlands Elmyndighed den 17-04-2005.