Faglige emner

Oplysningspligt

Kapitel 3

Generelle sikkerhedskrav

Almindelige betingelser

  § 4.  Det elektriske materiel, og dets enkelte dele, skal udføres således, at det kan tilsluttes og anvendes på en sikker og forsvarlig måde.

  § 5.  Det elektriske materiel skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at personer, husdyr og ejendom sikres beskyttelse mod de farer, som er anført under §§ 6-12 i hele det elektriske materiels levetid under forudsætning af forudseeligt brug.

§ 16.  Den, der fremstiller elektrisk materiel og den, der importerer elektrisk materiel til Grønland skal, som dokumentation for overholdelse af sikkerhedskravet i Landstingsforordningens § 5 stk. 2 sikre, at følgende kan stilles til rådighed for Grønlands Elmyndighed:

1) Oplysninger om hvem der har fremstillet det elektriske materiel. Beskrivelse af det elektriske materiel, som entydigt identificerer det ved angivelse af typebetegnelse, produktionsnummer, serienummer eller lignende.
2) Generel beskrivelse af det elektriske materiel.
3) Testrapporter.
4) En risikovurdering, der beskriver, hvilke farer der kan opstå ved opbevaring, transport, installation, ibrugtagning og drift af det elektriske materiel, både når det anvendes som foreskrevet og ved forudseelig brug, samt hvordan det er sikret,

at sikkerhedskravene i kapitel 3-4 overholdes, så det elektriske materiel er sikkert i hele dets levetid.

Stk. 2.  Anvendes der ikke sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel, jf. § 3, stk. 1-3, eller anvendes de kun delvist, skal den, der fremstiller elektrisk materiel og den, der importerer elektrisk materiel til Grønland, ud over indholdet i stk. 1, sikre, at følgende dokumentation kan stilles til rådighed for Grønlands Elmyndighed:
1) Konstruktions- og produktionstegninger, komponentlister og elektriske diagrammer.
2) Beskrivelser og forklaringer, som er nødvendige til forståelse af dokumentation efter stk. 2, nr. 1.
3) Beskrivelse af løsninger, som er valgt for at opfylde de generelle sikkerhedskrav, jf. kapitel 3.
Stk. 3.  Dokumentation efter stk. 1-2 skal kunne stilles til rådighed for Grønlands Elmyndighed i 10 år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i, eller har været i, omsætning i Grønland.
Stk. 4.  Grønlands Elmyndighed kan fastsætte en rimelig tidsfrist for indsendelse af dokumentation efter stk. 1-2. Dokumentationen skal foreligge på Grønlandsk, dansk eller engelsk.

Kapitel 6

Foranstaltning

§ 17.  Med bøde kan den straffes som
1) overtræder de generelle sikkerhedskrav i §§ 4-12,
2) overtræder de særlige sikkerhedskrav i §§ 13-14, eller
3) ikke fremlægger den krævede dokumentation efter § 16.
Stk. 2. Bøde kan idømmes juridiske personer efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 3. Bøder, der idømmes efter denne bekendtgørelse, tilfalder landskassen.

Grønlands Elmyndighed fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse.